SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

ŠPORTOVÝ KLUB SHERUNS O.Z.

 

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške na tréningy SHEruns, občianskym združením „Športový klub SHEruns o.z. so sídlom Nad Lúčkami 43, 841 05 Bratislava, IČO 42272041 (ďalej len „SHEruns o.z.“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom správy členstva v klube, zasielania klubovej komunikácie, a komunikácietýkajúcej sa všeobecných informácií a noviniek (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať SHEruns o.z. na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Športový klub SHEruns o.z. so sídlom Nad Lúčkami 43, 841 05 Bratislava, IČO 42272041. SHEruns o.z. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Janu Kutlíkovú, e-mailová adresa sheruns@sheruns.sk.

SHEruns o.z. je možné kontaktovať:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

·      Spoločnosť PAYSY, Vajanského 58, 92101 Piešťany , ktorá osobné údaje ďalej poskytuje osobám uvedeným vo svojej politike ochrany osobných údajov (viac informácií na www.paysy.sk ).

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SHEruns tak, ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.